(Non-Czech readers should scroll down for the English text from which the following translation was made.) Aniž by se příliš technická , webové stránky mají něco , aby mohli vědět, kolik návštěv se dostat každý den , a odkud . Je tu další věci , vše má pomoci obchodníkům , kdo ohodnotí svých stránkách efektivitu prodeje . Tato stránka jemarnost projekt nemá žádné komerční ambice , ale z prostého vlastní ohledem ověřím čísla z času na čas . Bylo by nelidské , aby . Ne vždyego balzám bych mohl přát , že v zemích, kde krasavci se v této stránce pocházejí z se polechtat mou zvědavost . Tento měsíc například tam, kde se dva návštěvníci ze Saúdské Arábie vidět nic , co jsem kdy udělal ? Kdo by si myslel, že jsem měl stejný počet návštěv z Běloruska a na ostrově Jersey ? ( Po jedné ) A co se stalo v České republice , který vedl k více návštěv od lidí, tam , než z anglického mluvení , čtení 2000AD , Velká Británie ? Dokonce ikrátká vyhledávání na internetu se objeví to, co pestrý , talentované a originální tvůrci komiksů mají Češi . Tak co se stalo ? Má něco, co jsem udělal byl přetištěn do češtiny , aniž bych dostat svůj střih ? Je topřípad chybné totožnosti ? Máodměna byla zaúčtována na někoho s podobným názvem jako já ? Takže - rád bych slyšet od někoho z České republiky . Zanechat komentář . Ani nemusí být v angličtině . Jak tady prokázal , překlad není žádný problém . Alespoň doufám, že ne . Už nemělčeský čtenář podívej se na můj internetový překlad. * *21/12/2013 Teď mám (viz komentář) a to je soo špatné Czech Without getting too technical, websites have a thing so they can know how many visits they get each day, and where from. There's other stuff, all designed to help traders to judge their sites efficiency in sales . This site being a vanity project has no commercial aspirations but from simple self regard I check my numbers out from time to time. It would be inhuman not to. Not always the ego balm I might wish, the countries where lookers-in to this site come from does tickle my curiosity. This month for instance, where did the two visitors from Saudi Arabia see anything I ever did? Who would have thought I had the same number of visits from Belarus and the island of Jersey? ( one each) And what has happened in the Czech Republic that led to more visits from people there than from English speaking, 2000AD reading, United Kingdom? Even a brief internet search will show what a varied, talented and original comic-book creators the Czechs have. So what happened? Has something I've done been reprinted into Czech without me getting my cut? Is it a case of mistaken identity? Has a reward been posted for someone with a name like mine? So - would love to hear from someone from the Czech Republic. Leave a comment. Doesn't even have to be in English. As demonstrated here, translation is no problem. Least I hope not. Haven't had a Czech reader check my internet translation.* *21/12/2013. Now I have (see comment) and it is soo bad.

Submitted by Arthur on Sat, 2013-12-21 15:19

Permalink

Hullo Starojda,

thank you very much - for the contact, the story and the kind words.

Blame Google translation for the bad language. It's lucky you are so good at English.

If anybody asks I would be delighted to have Czech editions of my stuff.

I will get some Simak books from the library.

Really nice to hear from you. Thanks again.

All the best,
Arthur

PS. What does btw stand for?

Submitted by Arthur on Sun, 2013-12-22 11:32

Permalink

Hullo Starojda,

'by the way'. Right. You obviously speak not only English and  Czech but text-ese better than I.

Not Czech comics. - shame on me. Stole all the images from a Czech website so just assumed. Will try again and meanwhile remove the ones I was wrong about. Glad the fourth one is Czech. Would have been sorry to lose it.

Not a comic fan - you might like to look at 'The Incal' drawn by Mobius.

Thanks for all the help.

Best,
Arthur

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Is a dolphin a mammal?